VEDTÆGTER FOR FORENINGEN ALTERNATURLIGVIS

Revideret ved generalforsamlingen 7. marts 2015 Gilleleje

§ 1 – Foreningens navn og hjemsted:
1. Foreningens navn er:  AlterNaturligVis
2. Foreningens hjemsted er: Gilleleje

§ 2 – Foreningens formål.
Foreningen er en almennyttig forening, der har til formål at udbrede og fremme holistisk livssyn.
Vi fungerer som en dialogplatform, hvor man kan møde ligesindede alternativt interesserede.

§ 3 – Foreningens medlemmer.
Som medlemmer kan optages alle, som kan støtte foreningens formål.

§ 4 – Foreningens struktur.
Foreningen består af medlemmer, bestyrelse og generalforsamling.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med ansvar overfor bestyrelsen og eventuelt danne forretningsudvalg blandt bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen varetager det daglige arbejde i foreningen og består af minimum 3 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges på en ordinær generalforsamling for en 2-årig periode, således at mindst 1 medlem er på valg i ulige år og mindst to i lige år. Genvalg kan finde sted.

Medlemmer af foreningen kan oprette interessegrupper i foreningens regi såfremt:
Gruppelederen / underviseren er medlem af foreningen.
Formålet med gruppens aktivitet falder ind under foreningens formål iflg. §2
Aktiviteten er åben for alle. (dog kan deltagerantallet begrænses og venteliste oprettes)
Evt. betaling for deltagelse tilfalder foreningen.

Bestyrelsen har myndigheden til at godkende interessegrupper og fastsætter nærmere regler for disse.

§ 5 – Generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Indkaldelse sker skriftligt med mindst 2 ugers varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen har mindst følgende dagsorden:

1.  Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2.  Bestyrelsens beretning i det forløbne år.
3.  Godkendelse af det reviderede regnskab samt budget for det kommende år
4.  Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår.
5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Forslag vedtages eller forkastes ved almindeligt stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte.

§ 6 – Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen beslutter det,  eller 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer dette med angivelse af en motiveret dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest en måned efter begæringen med mindst 14 dages varsel.

§ 7 – Bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.
Bestyrelsen fører beslutningsreferat.

§ 8 – Økonomi og tegningsret.

1  Der føres regnskab efter god regnskabsskik og foreningens regnskab følger
kalenderåret.
2. Kassereren tegner foreningen ved økonomiske transaktioner.
3. Foreningens formue må alene benyttes i overensstemmelse med foreningens
formål.
4. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

§ 9 – Foreningens ophør.
1. Såfremt foreningen ønskes nedlagt, kan dette ske med almindeligt flertal ved 2
på hinanden følgende generalforsamlinger med 2 måneders mellemrum.

2. Ved nedlæggelsen skal eventuelt overskud anvendes til humanitær eller almen
velgørende virksomhed.

April 2015